Algemene Voorwaarden

Art 1

Enkel deze voorwaarden beheersen de contractuele relatie tussen de partijen niet uitsluiting van de (aankoop)voorwaarden van de klant

Art 2

Bestellingen worden genoteerd onder de opschortende voorwaarde dat de bestelde goederen nog in voorraad zijn en zijn pas bindend na schriftelijke bevestiging. De koop wordt gesloten tegen de op de bestelbon voorkomende prijs. De prijzen zijn weergegeven inclusief BTW en exclusief enige andere taks. De prijzen zijn aangegeven per artikel of per fles en is enkel geldig zo de aankoop gebeurt. Deli Italia BV behoudt zich het recht voor de prijs te wijzigen en dit enkel ingevolge objectieve omstandigheden en na voorafgaande melding aan de klant. Volgende verzendkosten worden in rekening gebracht voor levering uitsluitend in België. Gratis levering vanaf 150 euro inclusief BTW voor niet alcoholische dranken. Voor alcoholische dranken vanaf 250 euro inclusief de BTW. Voor bestellingen lager dan 50 euro inclusief de BTW vragen wij een bijdrage van 9 euro voor niet alcoholische dranken en 12 euro voor alcoholische dranken. Voor bestellingen tussen de 50 euro en de 150 euro, vragen wij een bijdrage van 12 euro voor niet alcoholische dranken, en 15 euro voor alcoholische dranken. Voor bestellingen tussen 150 euro en 250 euro vragen wij een bijdrage van 15 euro voor niet alcoholische dranken, en 18 euro voor alcoholische dranken. De verkoop en verzending van alcoholische dranken gebeurt enkel vanaf de leeftijd van 18 jaar.

Behoudens anders overeengekomen, zijn de leveringen contant betaalbaar bij afhaling of levering. Iedere op de vervaldag niet-betaalde factuur zal van rechtswege en zonder ingebrekestelling verhoogd worden met verwijlintresten van 1% per maand op de hoofdsom incl. BTW en met een forfaitaire schadevergoeding aan 15% met een minimum van 50,00 euro

 

Indien één van de partijen op eenzijdige wijze een bevestigde bestelling zou annuleren, behoudens overmacht en omwille van motieven onafhankelijk van haar wil, behoudt de andere partij zich het recht voor hetzij de uitvoering van de overeenkomst te eisen, hetzij een vergoeding te vorderen ten belope van 30% van de waarde van de bestelling. Zulks doet evenwel geen afbreuk aan het recht in hoofde van de andere partij om de vergoeding van de totaliteit van de door haar geleden schade te vorderen, indien deze hoger is.

Art 3

De leveringstermijn is aangegeven bij wijze van benadering en is geenszins bindend Een vertraging op de overeengekomen leveringstermijn kan in geen geval aanleiding geven tot schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst.

Art 4

Deli Italia BV blijft eigenaar van al de door haar geleverde goederen tot de dag van algehele betaling van de facturen De klant erkent dat hij ten laatste op de dag van de levering deze bepaling van eigendomsvoorbehoud uitdrukkelijk onderschreven heeft

Art 5

De conformiteit van de levering (o.a. de hoeveelheid) en de zichtbare gebreken zijn gedekt door de inontvangstneming en aanvaarding van de goederen. De klant dient tevens onverwijld doch binnen de 48u na levering Deli Italia BV van enig zichtbaar gebrek of niet-conforme levering schriftelijk of via email in kennis te stellen. In dat geval, is Deli Italia BV enkel gehouden tot vervanging van de desbetreffende producten of conforme levering met uitsluiting van enig recht op bijkomende schadevergoeding. Verborgen gebreken dienen binnen een termijn van 15 dagen na ontdekking ervan bij aangetekend schrijven gemeld worden aan Deli Italia BV. Alle geleverde, producten vallen onder de garantie van de producent. Ten aanzien van consument geldt minimum de wettelijke garantieregeling.

Deli Italia BV draagt geen aansprakelijkheid voor overmacht situaties of iedere andere oorzaak buiten haar wil om noch voor enige schade of schadegeval dat veroorzaakt is door derden of door toedoen van de klant is kunnen ontstaan, ingevolge ondermeer onjuist gebruik van de goederen of slechte bewaring van de goederen. Deli Italia BV kan nooit aansprakelijk worden gesteld voor onrechtstreekse schade, met inbegrip van gevolgschade en/of winstderving. De aansprakelijkheid van Deli Italia BV is, welke de fout ook en behoudens ingeval van opzet of grove schuld, in ieder geval per schadegeval steeds beperkt tot de overeengekomen prijs, inclusief BTW, die betrekking heeft op de desbetreffende geleverde goederen, niet als absoluut maximum de dekking die Deli Italia BV geniet in het kader van de door haar afgesloten verzekering.

Art 6

Alle transacties worden uitsluitend beheerst door het Belgisch recht. Voor alle betwistingen zijn uitsluitend die Rechtbanken bevoegd die territoriaal bevoegd zijn voor het rechtsgebied waar Deli Italia BV haar maatschappelijke zetel heeft, tenzij Deli Italia BV daar vrijwillig van afziet